ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

3 ต.ค.66 เวลา 14.00 น. นายพงศ์ชิต สหกิจชัชวาล รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 6/2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน