ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

3 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิรัช เปรมจิต รองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 32 ปี ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 ณ ห้องดินแดนปฏิพัทธ์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14