ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

3 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังแนวทางการทำวิจัยในการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน จากคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้เทศบาลเมืองบ้านสวนเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมยูงเพชร ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน