ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

3 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. นางมรกฎ บัวแตง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน ชุดที่ 1 (พิจารณาและกลั่นกรองแผนงานโครงการ) โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ โครงการที่ขอรับงบประมาณจากงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 42 โครงการ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน