ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

3 มี.ค.66 เวลา 08.45 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน นักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน นักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสวน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม “ทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา” ตามโครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ให้เด็กและเยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่ฯ มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยได้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี