ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

3 มี.ค.67 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวรรณ พิณตานนท์ และคณะที่มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน