ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

30 พ.ย.64 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้สัมภาษณ์กับนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง ในหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการ และการให้บริการวัคซีนซิโนฟาร์มของเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการรับมือและแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 เพื่อการดูแลประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนให้มีสิทธิภาพ