ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

30 มิ.ย.66 เวลา 13.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้ งานส่งเสริมสุขภาพฯ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านสวน จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการโภชนาการสมวัย เพื่อเด็กปฐมวัยสุขภาพดี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 70 คน เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังทางโภชนาการ และพัฒนาการในเด็กประถมวัย เพื่อให้เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีการเจริญเติบโตของสมองและร่างกายเหมาะสมตามวัย เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป /ให้เด็กประถมมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการ ลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กประถมวัยในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และมีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม ณ โรงเรียนเกษมวิทย์