ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

30 มี.ค.66 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้งานป้องกันและควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองชลบุรี และปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ให้บริการ ทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ และโครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ ณ สำนักชีนารีวงศ์