ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

30 ส.ค.64 เวลา 09.00 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นางจันทนา ทองแดง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ร่วมให้คะแนนและการตัดสินในการประกวดวาดภาพระบายสี ตามหัวข้อ “บ้านสวนเมืองในฝันที่ฉันอยากให้เป็น” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนและนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ถ่ายทอดจินตนาการผ่านการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย โดยแสดงออกผ่านภาพวาดตามจินตนาการของผู้วาด สร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นการช่วยส่งเสริมศิลปะให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น