ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

31 มี.ค.65 เวลา 13.30 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตร “นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล” รุ่นที่ 2 พร้อมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน