ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

31 ส.ค.66 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้ งานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ caregiver ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผ้าอ้อมทางเลือก สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ ครั้งที่ 11 จำนวน 116 ราย