ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

4 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงที่พื้นตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนานุบาล และที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อเตรียมเปิดให้บริการประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน เช่นการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม ด้านกายภาพบำบัด และการใช้ประโยชน์ของประชาชนในด้านอื่นๆ เป็นต้น