ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

4 พ.ย.64 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลตำบลบางทราย และเทศบาลตำบลเสม็ด เพื่อให้การจัดการระบบและการบำรุงรักษาโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องจักรสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานและต่อเนื่อง ส่งผลให้แก้ไขปัญหามลภาวะและบริหารจัดการการบำบัดน้ำเสียของชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน รวมทั้งช่วยลดการปนเปื้อนของมลพิษลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นการช่วยส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างดี ณ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี