ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

4 มี.ค.67 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังบรรยายวิธีการเขียนข้อเสนอสำหรับขอรับการพิจารณาการเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน