ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

4 ส.ค.64 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับมอบชุดของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย และเครื่องอุปโภคบริโภค จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปใช้ในศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนามชุมชน (Community isolation) ซึ่งเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ที่มีอาการไม่หนักมาก สำหรับดูแลประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนต่อไป