ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

4 ส.ค.65 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยกองการศึกษา นำคณะเด็กเล็กและคณะครูภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ทั้ง 6 แห่ง เข้าร่วมโครงการหนูน้อยในโลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา รวมไปถึงให้เด็กได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งเด็กจะได้เห็น สัมผัส และสังเกตพฤติกรรมที่แท้จริงของสัตว์ต่างๆ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี