ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

4 ส.ค.65 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขจรจัด ตามโครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ และโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน