ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

4 ส.ค.66 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน และประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองของเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 4/2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ พิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 และการประชุมเฉพาะคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เรื่องพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน