ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนางจันทนา ทองแดง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา จัดประชุมมอบนโยบายและติดตามงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ของพนักงานกองการศึกษา ณ กองการศึกษา ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน