ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน และกำหนดแนวทางและวิธีในการติดตามและประเมินผลฯ โดยในที่ประชุมมีมติให้ นางวันทนา ชิตวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน