ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

5 ก.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แกนนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้มีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยได้รับเกียรติจาก นายเชษฐากฤช ดาราพงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองชลบุรี และนายโชควัฒนา ชมาวัฒน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน