ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

5 ก.ค.67 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน แจ้งปัญหาในการดำเนินงานและร่วมปรึกษาหารือ และเบิกจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิก ณ ห้องประชุมมยุรกาญจน์ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน