ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

5 ก.ย.66 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัลได้แก่ “โล่รางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ระดับพื้นที่ “ระดับดีเยี่ยม” ประจำปี 2565 จากนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม , “รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน” (รองชนะเลิศอันดับ 3) และ “รางวัลเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3) จากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานโดดเด่นและนวัตกรรมการพัฒนาสู่ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” และ “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”