ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

5 ต.ค.64 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน แจ้งปัญหาในการดำเนินงานและร่วมปรึกษาหารือ และเบิกจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิก โดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมยุรกาญจน์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน