ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

5 ต.ค.66 เวลา 14.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 6/2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ เรื่องพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และเรื่องพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน