ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

5 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ดำเนินการเบิกจ่ายสวัสดิการประจำเดือน ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน