ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

5 มิ.ย.67 เวลา 17.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายพงศ์ชิต สหกิจชัชวาล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับประชาชนในชุมชนดงตาล เพื่อร่วมกันหาข้อยุติในประเด็นข้อพิพาทภายในที่ดินเอกชน ณ ศาลเจ้าเตียวเทียนซือ