ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

5 ม.ค.65 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยกองสวัสดิการสังคม จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 และรับเงินสมทบจากสมาชิกรายเก่า ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน