ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 ทั้ง 5 ด้านดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ , ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา , ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง , ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน