ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล ระดับจังหวัด เพื่อเสนอชื่อเป็นผู้แทนตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตสุขภาพและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ณ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 อาคารชลนุสรณ์ 100 ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี