ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

นางสาวสิรวี วงษ์บำรุงจิตร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมรับมอบกายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ จากคุณเพ็ญนภา ปัญญาอาชากุล และครอบครัวคุณพิเชฐ ชินธรรมรักษ์ ที่บริจาคให้แก่เทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อใช้ในโครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยยากไร้ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน