ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

6 ก.ย.64 เวลา 09.00 น. นางจันทนา ทองแดง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 11/2564 เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน แจ้งปัญหาในการดำเนินงานและร่วมปรึกษาหารือ และเบิกจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิก ณ ห้องประชุมมยุรกาญจน์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน