ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

6 ธ.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “กำหนดแผนพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อความมั่นคงของคนในท้องถิ่น” และ “การบริหารจัดการกองทุนที่ดีมีธรรมาภิบาล” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน