ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

6 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน แจ้งปัญหาในการดำเนินงานและร่วมปรึกษาหารือ และเบิกจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิก โดยมีนายศิริ เรืองมัจฉา รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน