ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

6 ม.ค.65 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน คณะกรรมการกองทุนฯ / คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน