ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

6 ม.ค.65 เวลา 15.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชน “ชุมชนหมู่ 5 บ้านสวน” กรณีที่ครบวาระ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2564 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการร่วมตรวจความเรียบร้อยการประชุมในครั้งนี้ ณ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน แห่งที่ 1