ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

6 ส.ค.64 เวลา 17.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสะอาด สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาฉีดวัคซีนในวันต่อๆไป