ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

7 ก.พ.65 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยกองสวัสดิการสังคม จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อรับสมัครสมาชิกใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 รับเงินสมทบสวัสดิการชุมชนจากสมาชิกรายเดิม และเบิกสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ยื่นขอรับสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน