ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

7 ก.ย.64 เวลา 10.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล (นายกเทศมนตรี) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี (ก.ท.จ.ชลบุรี) กรณีพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่ง ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรีโดยนายกวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน และนายกไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล (นายกเทศมนตรี) ในครั้งนี้