ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

7 ต.ค.64 เวลา 14.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 4/2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ เรื่องเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และเรื่องเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน