ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

7 ธ.ค.64 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน แจ้งปัญหาในการดำเนินงานและร่วมปรึกษาหารือ ในการนี้ได้รับเกียรติเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) นางสาวหทัยรัตน์ แสงศรี ชำนาญการปฏิบัติการชุมชน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน