ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

7 ธ.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักช่าง พร้อมด้วยนายอภิชัย พิทยานุรักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเป็นการพัฒนาให้จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ตำบลบ้านสวนเป็นศูนย์กลางการศึกษาและพัฒนาทักษะนานาชาติ ตามเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน