ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

7 พ.ค.67 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี เพิ่มความรู้และนำทักษะมาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมีกิจกรรมการบริหารร่างกายท่าฤาษีดัดตน เน้นการฝึกลมหายใจ ทำให้ร่างกายตื่นตัว และการนวด การอบ การประคบด้วยสมุนไพร ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ รวมไปถึงการดมยาสมุนไพรช่วยป้องกันโรคระบบไหลเวียน วิงเวียนศีรษะ ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจาก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน