ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

7 พ.ย.65 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน

เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน แจ้งปัญหาในการดำเนินงานและร่วมปรึกษาหารือ และเบิกจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิก ณ ห้องประชุมมยุรกาญจน์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน