ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

เทศบาลเมืองบ้านสวนเข้ารับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2566 โดยคณะอนุกรรมการการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเมืองมุ่งสู่เมืองน่าอยู่ เกิดประโยชน์และสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน นำไปสู่การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป โดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ผู้แทนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ เข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน