ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

8 ก.ค.65 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านสวน ตามโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565