ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

8 ก.พ.65 เวลา 13.30 น.งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโตแล้ว รู้จัก รักให้เป็น ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนเกษมวิทย์ อบรมให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 50 คน เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการปรับพฤติกรรมทางเพศ ในวัยรุ่นที่เหมาะสม พร้อมทั้งกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการโภชนาการสมวัย เพื่อเด็กปฐมวัยสุขภาพดี เพื่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 จำนวน 30 คน เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังทางโภชนาการ และพัฒนาการในเด็กประถมวัย เพื่อให้เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีการเจริญเติบโตของสมองและร่างกายเหมาะสมตามวัย เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป /ให้เด็กประถมมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการ ลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กประถมวัยในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และ มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม