ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

8 ธ.ค.66 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากท่าน สุพร บัวทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) อำเภอเมืองชลบุรี ในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนและประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” และหัวข้อ “การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพในชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน