ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

8 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบกิจการขายของชำ / มินิมาร์ท / ซุปเปอร์มาร์เก็ต ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการ เจ้าของ ผู้ค้า และเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในร้านขายของชำ รวมไปถึงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับปรุงสถานประกอบการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรค สามารถดูแลสุขภาพของผู้บริโภค ส่งผลให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน